Pravidla serveru

Preambule

Tato pravidla byla sepsána jako základní podmínky pro hraní na serveru. Pravidla slouží také jako nejvyšší morální kodex. Každý hráč, který chce využívat služeb serveru musí pravidla ctít, respektovat a dodržovat. K tomuto se zavazuje při registraci svého účtu na serveru. Při porušení pravidel serveru následuje adekvátní trest. Cílem sepsání pravidel serveru není omezování ani šikana poctivých hráčů, ale jejich izolace od hráčů nepoctivých, problémových či nepřizpůsobivých a zajištění pohodové a bezproblémové hry pro všechny poctivé hráče.

§1. Úvodní ustanovení

1. Uživatel serveru DaemonicMU (dále jen „hráč“) registrací svého účtu a dalším přihlášením na server potvrzuje, že Pravidlům serveru DaemonicMU a registračnímu ujednání (dále jen „pravidlům“) rozumí a souhlasí s nimi v plném rozsahu. Dále se zavazuje k jejich respektování a dodržování.

2. Uživatel serveru DaemonicMU (dále jen „hráč“) registrací svého účtu také potvrzuje vědomí, že při porušení pravidel následují adekvátní potrestání, při porušení zákonů ČR až právní kroky.

3. Vše co není v Pravidlech serveru DaemonicMU (dále jen „pravidlech“) výslovně povoleno se považuje za zakázané.

4. Serverem DaemonicMU (dále také jen „serverem“) se považují všechny jeho části, tj. samotná hra, webové stránky serveru, diskuzní fórum a veškeré další projekty a služby serveru. Druhým názvem pro projekt je označení DaeMU se stejnou váhou, jako první zmíněné.

5. Na změny v obsahu pravidel budou hráči řádně upozorněni na webových stránkách serveru.

6. Server DaemonicMU (dále jen „server“) je svojí podstatou soukromý. Nelze žádným způsobem nárokovat právo využívat služeb serveru.

7. Hrát na serveru DaemonicMU (dále jen „serveru“) může zdarma každý pod podmínkou dodržování pravidel.

8. Provoz serveru může být kdykoliv přerušen či ukončen a to i bez udání důvodu. Přerušení provozu serveru může nastat zejména z důvodu existenčních či technických potíží.

9. Uživateli serveru DaemonicMU (dále jen „hráči“) nevzniká jakýkoliv nárok na obsah právě registrovaného účtu.

10. Administrativou serveru se myslí DaemonicMU Team, tj. Game Masteři, Hunteři, Administrátoři, Moderátoři a další členové týmu.

11. Server je svým charakterem tzv. PvP, to znamená, že útočení na ostatní hráče je povoleno, a není možno za takovéto chování hráče trestat, za předpokladu, že tímto chováním nebude do značné míry narušen komfort a svoboda ostatních hráčů při hře. Subserver je svým charakterem Non-PVP, zde není útočení na druhé hráče technicky možné. Výslovným porušením tohoto pravidla je zabíjení ostatních hráčů, pokud zabíjí Kunduna a je již mrtvý. V tomto případě je zabíjení dotyčného zakázáno, než odebere svoje dropnuté itemy. Výslovným porušením pravidla je i zabíjení Elfů, kteří jsou připojeni před začátkem a během začátku CryWolf eventu na altary CryWolf Statue. Ostatní hráče je povoleno zabíjet.

12. Hráč souhlasí se skutečností, že sesbíraná data týkající se jeho herního účtu, přístupu na veškeré lokace služby, budou využívána v jakémkoliv rozsahu pro zvýšení kvality poskytovaných služeb, zejména trackování problémů, sankcí vyplývajících z pravidel serveru, dohledání aktivity při podezření na porušení pravidel, apod. Hráč s touhle skutečností je obeznámen, jeho údaje jako lokalizace prostředků k připojení a samotného připojení do hry, nebudou poskytnuty dalším osobám mimo aktivity projektu DaemonicMU.

§2. Práva a povinnosti hráče

1. Hrát na serveru může jakákoliv fyzická osoba, která se registrací zaváže k respektování a dodržování pravidel serveru a pod podmínkou, že této osobě nebylo v minulosti zamezeno přístupu na server z důvodů porušení pravidel, či jiných důvodů.

2. Hráč má právo vyjadřovat svoje  názory za předpokladu, že nejsou v rozporu s pravidly serveru, či s platnou legislativou státu.

3. Hráč má právo požádat Administrátora serveru o přezkoumání, v případě, že se domnívá, že jednání Game Mastera, Huntera, či Moderátora bylo nespravedlivé, neoprávněné, či ponižující. Na přezkoumání má právo do 5 dnů od jednání. Provádění nových důkazů v rámci přezkumného řízení není přípustné. Rozhodnutí v přezkumném řízení je konečné a nepřipouští žádné další opravné prostředky.

4. Hráč má právo vlastnit právě jeden herní účet. Sdílení herních účtu a hra více účtů z jedné IP adresy je proti pravidlům serveru. Hráč může takovou akvititu předem nahlásit vedení serveru a je možné ji individuálně dopředu posoudit a sjednat.

5. Hráč má možnost finančně, či jakkoliv jinak podpořit a podporovat server. Finanční prostředky budou využity pro správu a zachování chodu serveru. Za finanční podporu serveru obdrží hráč jako poděkování speciálních platidel (dále jen „Zlatých“). Tyto prostředky nelze žádným způsobem zpětně vymáhat.

6. Hráč má povinnost průběžně sledovat veškeré části serveru, zejména pak webové stránky a forum, na kterých upozorňujeme o novinkách, změnách, popřípadě změnách v pravidlech serveru či závazných pokynech.

7. Hráč má povinnost neprodleně nahlásit jakoukoliv chybu ve hře administrativě serveru. Tuto skutečnost může oznámit pomocí funkce Nahlásit na webových stránkách.

8. Hráč má povinnost zamezit přístupu na jeho účet třetí osobě, nedbalostní zavinění není omluvou.

9. Hráč má povinnost reagovat a textem odpovědět na pozdrav či jakoukoliv výzvu k odpovědi ze strany člena administrativy serveru.

10. Hráč má povinnost plně respektovat rozhodnutí členů administrativy a uposlechnout je.

11. Hráč má právo komukoliv darovat Zlaté, které má na svém účtě, pakliže je funkce k dispozici. Aby je mohl darovat, musí je mít na svém účtě alespoň 24 hodin. Použití této funkce pro obchody administrativa serveru nedoporučuje a je na vlastní nebezpečí.

§3. Co je hráči zakázáno?

1. Je zakázáno úmyslně využívat chyby ve hře, či o těchto chybách informovat další hráče. Je také zakázána jakákoliv úmyslná činnost, jež může vést k nadměrnému zatížení serveru, omezení, či zamezení přístupu ostatním hráčům, či ovlivnění jakékoliv funkce serveru.

2. V případě objevení chyby, která může vést k nedovolenému vylepšení postavy nebo jiných herních atributů pomocí této chyby je hráčům zakázáno šířit informaci o této chybě mezi ostatními hráče.

3. Je zakázána jakákoli činnost, dokonaná, či nedokonaná, kterou se hráč snaží dosáhnout neoprávněného herního majetkového či jiného prospěchu ve hře nebo v souvislosti s hrou.

4. Je zakázáno snižovat přirozenou autoritu členů administrativy, jejich zesměšňování, či jiné formy projevu směřující proti činnosti administrativy serveru nebo proti nim samotným.

5. Je zakázáno vydávat se za členy administrativy, ať stávající, tak budoucí, napodobovat nicky (jména) členů administrativy nebo předstírat jednání jejich jménem či na jejich pověření.

6. Je zakázáno jakkoli mařit práci nebo rozhodnutí členů administrativy, včetně zatajování důležitých skutečností nebo podávání nepravdivých informací.

7. Je zakázáno ve veřejných prohlášeních podávat nepravdivé, mylné či zavádějící informace směřující k poškození serveru, či dobrého jména serveru.

8. Je zakázána jakákoliv forma spamu a flamingu v jakékoliv konverzaci.

9. Je zakázáno projevovat se obscénně, vulgárně, či v rozporu s dobrými mravy a morálkou. Je také zakázáno opakovaně se vyjadřovat pro českého a slovenského hráče nesrozumitelně, zejména pak úmyslně cizími jazyky, kterým ostatní hráči nerozumí.

10. Je zakázáno jednat, podporovat, či schvalovat jakoukoliv činnost nebo jednání, které jsou v rozporu se zákony ČR. Je také zakázáno k této činnosti kohokoliv nabádat. Je zakázáno jakkoliv propagovat jakékoliv hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka.

11. Je zakázáno používání jiného, než oficiálního klienta DaemonicMU. Je také zakázaná jakákoli nepovolená modifikace klienta, používání jakýchkoli doplňků.

12. Je zakázáno požadovat, či prosit členy administrativy o herní předměty, či platidla. Hráčům stejně takové předměty vydány nebudou.

13. Je zakázáno ponechat svoji postavu kdekoliv mimo „bezpečnou zónu“ bez fyzické přítomnosti hráče u hry a bez schopnosti reagovat na výzvu členů administrativy.Je také zakázáno ponechat postavu bez fyzické přítomnosti hráče u hry za předpokladu, že se nachází v partě a přibývají jí zkušenosti. Tento bod se vztahuje i na místa v "bezpečné zóně". Zvláštním případem je pak mapa KantruCore, kde je hranice save zóny X souřadnice 83. Všechny pozice o souřadnici X vyšší než 83 jsou v této mapě považovány za zónu, jež není "bezpečná" - tzv. attack zónu. (Souřadnice např. 85 104 nejsou bezp. zóna)

13a. Je zakázáno ponechat svoji postavu kdekoliv mimo "bezpečnou zónu" bez fyzické přítomnosti hráče (viz pravidlo bod č. 13) v mapě Arena. V mapě Arena/Stadium je možné takto zanechat postavu pouze a výhradně v souřadnicích v rozmezí 60 135 až 65 121 (pomyslný tvar obdélníku). Ostatní oblasti, i přesto, že se jedná technicky o bezpečné zony, za ně fakticky považovány nejsou.

14. Je zakázáno obchodovat s reálnými penězi či mimoserverovými aktivy (zejména jiné herní účty nebo kredity do jiných her, příkladem) ve hře, či na jiných částech serveru. Ve hře lze obchodovat pouze s herními platidly. Finanční podpora serveru je dobrovolná a tyto příspěvky nelze zpětně vymáhat zpět.

15. Je zakázáno jmenovat či propagovat jakýmkoli způsobem ostatní MU Online servery, uveřejňovat webové stránky s jinými hrami, či jiné komerčně zaměřené stránky.

16. Je zakázáno útočit na ostatní hráče (PvP) z oblastí částečně bezpečné zóny (např. lokace Arena/Stadium).

17. Je zakázáno podávat jakékoli mylné informace týkající se DaemonicMU Teamu, jejich složení, členů jak stávajících, tak budoucích, a to jak administrativě, tak hráčům.

18. Je zakázáno obchodování s herními účty. Jakékoliv sdílení accountů mezi dvěma či více osobami je na vlastní nebezpečí a takovým hráčům nebude poskytován jakýkoli servis k herním účtům. Hráč má právo vlastnit právě jeden herní účet, z jedné IP adresy je možné přistupovat na právě jeden účet. Vlastnictví dvou a více účtů není v souladu s pravidly serveru. Stejně tak je zakázáno byť i darování herního účtu zdarma.

19. Je zakázáno bez jasných podkladů a důkazů jakkoliv obviňovat administrativu serveru z nekalých činností. Nařknout administrativu je možné pouze na základě pádných argumentů a jednoznačných důkazech. Jiné chování bude bráno jako pokus o poškození dobrého jména serveru.

20. Je zakázáno slovně napadat druhé hráče či členy DaeMU Teamu. Ať vulgárně či nevulgárně. Zakázány jsou zejména vulgární urážky, urážky či jakékoliv nevhodné narážky na rasu, národnost, menšiny, zdravotní postižení, pohlaví, rodinu, apod.

21. Je zakázáno založit a vlastnit herní postavu s herním jménem, tzv. nickem či guildu s jménem vulgárním, urážlivým, pobuřujícím nebo jinak nevhodným (viz §2, odst. 20). Administrativa serveru si vyhrazuje právo hráči nařídit změnu nicku, nový nick si volí hráč, změna je provedena za nick, který je neobsazený a který schválí administrativa serveru. Hráči vzniká povinnost součinnosti. V případě nesouhlasu se změnou nicku či nesoučinosti hráč souhlasí s tím, že jeho účet bude zablokován, případně postava smazána. Hráči nevzniká nárok na právě zvolené herní jméno postavy. Posouzení vhodnosti nicku v konečné fázi leží na DaeMU Teamu.

§4. Administrativa serveru

1. Administrativou serveru se myslí celý DaeMU Team, tj. skupina lidí pověřená majitelem serveru o správu serveru.

2. Administrativa serveru je nejvyšší autoritou na serveru, je výslovně zakázáno tuto autoritu jakkoli snižovat, či narušovat.

3. Administrativou serveru se rozumí všichni Game Masteři, Administrátoři, Hunteří, Moderátoři, a další členové DaeMU Teamu.

4. Administrativa serveru je rozdělena podle jejich postavení a náplně práce na Administrátory (jejich úkolem je řídit chod serveru, mají nejvyšší pravomoci), na Game Mastery (také jako „GM“, jejich úkolem je správa hry, dohlížení na dodržování pravidel, zpestřování hry, apod.), na Huntery (dohlíží na dodržování pravidel, mohou zpestřovat hru, apod.), Moderátory (jejich úkolem je správa diskuzního fóra, reakce na příspěvky) a další členy DaeMU Teamu.

5. Právo udělit trest hráči nedodržujícímu pravidla serveru, či pravidla fóra má jakýkoliv člen administrativy.

6. Administrativa se snaží udržet a také podporovat fair play. Administrativa nerozdává žádné herní předměty (také „itemy“), či herní platidla. Tyto předměty může rozdávat odměnou za různé soutěže, či dosažení určitých milníků ve hře. Pokud hráč shledá chování členů administrativy v rozporu s tímto bodem, má právo obrátit se na Administrátory serveru.

7. Hráč má právo odvolat se proti rozhodnutí člena administrativy u Administrátorů serveru do pěti dnů od tohoto rozhodnutí. Hráči bude posléze do dalších sedmi dnů poskytnuto přezkoumání rozhodnutí a vydáno definitivní stanovisko. Pokud nebude na odvolání do desíti dnů vydáno stanovisko, považuje se odvolání za zamítnuté. Pokud hráč nepodá odvolání do pěti dnů od rozhodnutí, právo na odvolání zaniká.

8. Člena administrativy poznáte podle toho, že je členem guildy „ADMINS“ a je obvykle nadstandardně vybavenou postavou.

9. Administrativa serveru nikdy nevyžaduje po hráčích jejich hesla, itemy, ani jakékoliv herní účty. Tyto věci mohou zjistit mimo hru.

§5. Práce administrativy serveru

1. Členové administrativy serveru svojí prací a vystupováním přímo zastupují vlastníka serveru a jeho zájmy.

2. Hlavním zájmem členů vlastníka serveru, potažmo administrativy, je zajištění a udržení bezproblémového chodu serveru a všech jeho částí, dohlížení na dodržování pravidel a zákonů ČR, zajišťování herního servisu a pomoci při problémech.

3. Cílem působení členů administrativy na jakékoli jeho části není šikana a omezování všech bezproblémových hráčů, ale potírání a snaha o nápravu hráčů, kteří pravidla nedodržují, či omezují právě hráče poctivé.

4. Snahou členů administrativy je také vytvoření rovných podmínek všem hráčům.

5. Rozhodnutí administrativy má okamžitou platnost a povinnost každého hráče je tato rozhodnutí respektovat v plné míře.

6. Jednání a rozhodnutí členů administrativy jsou obecně považována za správná.

7. Členové administrativy zpravidla nezasahují do běžných herních záležitostí, zákonitostí a vztahů.

8. Členové administrativy nemohou s ostatními hráči provádět jakékoliv transakce, vyjma soutěží, či předání odměn. To zejména z důvodů zamezení případného zvýhodnění některých hráčů.

9. Členové administrativy nemají povinnost nahrazovat hráči ztrátu itemů, či pokroků ve hře způsobenou chybou klienta, chybou připojení, či chybou serveru. Administrativa nemá také povinnost nahrazovat hráči ztrátu způsobenou činností třetí osoby. Tato náhrada není explicitně vyloučena, ale není povinná.

§6. Tresty

1. Prohřešky proti pravidlům budou trestány dle závažnosti provinění, přihlédnuto bude také k okolnostem, jak polehčujícím, tak přitěžujícím (např. recidivismus, přiznání, snaha napomáhat při vyšetřování, maření vyšetřování, apod.) a dalším skutečnostem.

2. Výši a formu trestu určuje člen administrativy serveru. V případě prohřešků určují trest Administrátoři serveru, a jejich rada. Trest může být kombinací několika níže uvedených možností.

3. Rozhodnutí o trestu vzniká pouze na základě okolností související s přestupkem, či provinivším hráčem.

4. Tresty mají okamžitou platnost, odvolat se proti nim může hráč do pěti dnů od rozhodnutí (viz. §4, odstavec 7). Odvolání může být přijato a trest upraven, odmítnuto, či zamítnuto. Výše trestu se může při odvolání změnit jak směrem dolů, tak směrem nahoru (resp. jak zkrácením, tak prodloužením). A to zejména v případech, ve kterých bude patrná obava ze zneužívání tohoto systému.

5. Lehčí prohřešky mohou být řešeny domluvou, či upozorněním, popřípadě podmínkou.

7. Pokud dojde k zablokování herního účtu, hráč nemá po dobu trestu jakékoliv právo na nakládání z účtem, včetně jakékoliv součásti a obsahu tohoto účtu.

6. Vedle níže uvedených trestů může být rozhodnuto i o jiném, vhodném trestu vzejdoucího z rozhodnutí DaeMU Teamu.

Možnosti trestů:

a) Možnost omezení přístupu na herní account na dobu určitou

b) Možnost omezení přístupu na herní account na dobu neurčitou

c) Možnost okamžitého odpojení (disconnectu) ze hry (u lehčích prohřešků)

d) Možnost upozornění hráče, domluvy hráči (u lehčích prohřešků)

e) Možnost uložení podmínky (při příštím prohřešku bude trest tvrdší)

f) Možnost okamžitého přesunu hráče na libovolné místo ve hře (u lehčích prohřešků)

g) Možnost výmazu jakýchkoliv herních předmětů, či platidel

h) Možnost odebrání levelů či resetů na postavě

i) Možnost výmazu herní postavy

j) Možnost výmazu herního accountu (tj. všech postav)

k) Možnost jiného  zamezení přístupu na server (např. IP ban)

l) Možnost dalšího vhodného trestu (viz. §6, odstavec 6)

§7. Pojmy týkající se pravidel

· Flaming - Ostré nadávky na hráče či do chatu, vyjadřování vykazující snahu o vyvolání konfliktu

· Spaming - Texty, které se netýkají konkrétního tématu, o kterém se diskutuje

· Bug - Chyba ve hře, která může pozitivně i negativně ovlivnit hráče, povinností je takovou chybu nahlásit administrativě

· Web DaeMU – Obsah portálu http://www.daemu.cz

· Bezpečná zóna – Nebo také „safe zóna“ je takové místo, kde nelze atakovat ostatní hráče a příšery, a kde nemůže nikdo útočit na Vás. Zbraň je zpravidla umístěna na zádech

· Server DaeMU – Hra DaeMU, webové stránky serveru, diskuzní fórum a všekeré projekty tohoto serveru

§9. Osobní údaje

1. Tato následující ustanovení upravují zásady zpracování osobních údajů uživatelů portálu www.daemu.cz (dále označovaného jako "DaeMU"), dále jen jako "uživatel".

2. Portál DaeMU v souvislosti se svojí činností zpracovává osobní údaje svých uživatelů ve smyslu správce. Portál zpracovává především údaje, které jsou uživatelem uvedeny při registraci na portál a vytvoření herního účtu, nebo údaje, které jsou poskytnuty při řešení uživatelské podpory. Dále jsou uchovávány technické údaje, jako je záznam požadavků jednotlivých uživatelů obsahujících IP adresu. Při zpracování přijatých SMS zpráv uchováváme anonymizovanou podobu telefoního čísla odesílatele.

3. Osobní údaje portál zpracovává u registrovaných uživatelů do doby zániku jejich účtů, zejména vlivem restartu serveru a obnovení prázdné databáze, jsou-li splněny související podmínky. Informační sdělení jsou uživatelům elektronickou poštou zasílány do chvíle, kdy je odvolán příslušný souhlas nebo ohlášeno zrušení jejich odběru.

4. Odhlášení odběru informačních sdělení je možné v nastavení herního účtu, případně prostřednictvím odkazu v patičce každé námi zaslané informační zprávy. Odhlášení je možné také na základě žádosti prostřednictvím elektronické pošty na adresu [email protected], která musí obsahovat zřetelnou vůli ohlášení zrušení jejich odběru a nesouhlas s jejich zasíláním.

5 Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám a jsou sbírány a zpracovávány výhradně pro technické účely a možnosti kontaktovat hráče. Osobní údaje jsou zveřejněny na webu portálu pouze s vyjádřeným souhlasem hráče.

6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů na portálu DaeMU máte právo se kdykoliv obrátit na podporu a požadovat informace ohledně osobních údajů, účelu a povahy zpracování, přístup k údajům a jejich opravu, vysvětlení a odstranění závadného stavu, právo být zapomenut v souladu s příslušnými právními předpisy. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech, zejména však na e-mailové adrese [email protected]

7. Portál DaeMU dbá na bezpečnost osobních údajů v nejlepším svědomí a nakládání s nimi probíhá v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Portál klade při zpracování důraz na zajištění technické i organizační bezpečnosti zpracovávaných údajů.

§8. Morální kodex

1. Slušností každého hráče je chovat se slušně, v souladu s morálkou.

2. Slušností je kromě členů administrativy pozdravit i ostatní hráče.

3. Slušností je psát gramaticky, jasně a jednoznačně. A to nejen s administrativou serveru.

4. Server DaeMU je český server, proto je slušností bavit se s ostatními hráči česky, popřípadě pochopitelně slovensky.

5. Hráčům i administrativě můžete tykat. Nebuďte překvapeni, když někdo z hráčů i administrativy bude tykat i Vám.

6. Slušností je být tolerantní vůči ostatním hráčům. Slušností je respektovat jejich odlišné názory, národností původ, rasu, náboženské, či jiné přesvědčení, apod.

7. Pamatujte, že arogantní, nemorální, či jinak nevhodné chování na Vás háže špatné světlo.

8. Jedním z hlavních účelů hry je sociální interakce mezi hráči a vytváření dobrých a harmonických vztahů mezi nimi. Podporujte toto prosím i Vy.

§9. Závěrečná ustanovení

1. Účelem a základním důvodem stanovení pravidel je snaha vytvořit hru co nejpříjemnější pro hráče slušné, bezproblémové a respektující pravidla, a jejich izolaci od hráčů problémových a pravidla porušujících.

2. Tato pravidla nebyla sestavena za účelem omezení něčí svobody při hraní. Takový výklad je zcela v rozporu se záměrem vzniku tohoto dokumentu.

3. Během registrace zadáváte některé údaje povinně (nick ve hře, email, křestní jméno). Jako nepovinný údaj můžete zadat i některé soukromé údaje (zejména datum narození, místo trvalého pobytu). Můžete si zvolit, zda-li tyto údaje zadáte a zda-li budou nebo nebudou zveřejněny. Tyto údaje nejsou bez souhlasu ke zveřejnění zveřejněny, ale slouží pouze k účelům informace pro samotného hráče (konkrétně pro přání k narozeninám). Soukromé údaje zásadně DaeMU Team bez souhlasu neposkytuje třetím osobám. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo zaslat informace do vaší e-mailové schránky. Tyto informace se budou nejčastěji týkat projektu DaeMU, nebo projektů sesterských či přátelských. Takový informativní e-mail bude zaslán pouze při významných událostech a to maximálně pětkrát za jeden kalendářní rok.

4. Hra na serveru je dobrovolná a každý hráč může být ze hry odstraněn nebo blokován především díky porušení těchto pravidel nebo jiným závažným faktům. Vyhrazujeme si právo na případné chyby ve hře, refundace následů chyb a specifického chování hry není nárokovatelné.

5. Administrativa serveru hráčům tykají, ve většině případů hra hráčům také tyká. Proto prosím explicitně tykejte jak administrativě, tak i ostatním hráčům.

6. Pravidla nabývají platnost okamžikem jejich zveřejnění a zůstávají v platnosti až do okamžiku zveřejnění pravidel nových, či upravených a to adekvátním způsobem (viz. §1, odstavec 5). Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

7. Serverem DaeMU se myslí všechny jeho součásti, tj. prostředí hry, webu, fóra. Hráč je zodpovědný za své chování na celém serveru DaemonicMU a dodržování pravidel se zavazuje při registraci na tento server.

8. Pravidla serveru byla sepsána dle nejlepšího svědomí a vědomí. Věříme, že úspěšně poslouží k udržení pořádku na serveru a větší solidaritě na serveru. Jsme přesvědčeni, že pro slušného a bezproblémového hráče není problém pravidla dodržovat. Tento dokument je duševním vlastnictvím majite projektu DaeMU dle platných právním předpisů.© 2007 - 2015 Daemu.cz All rights reserverd. MU Online is registrated trademark of Webzen, inc. The wallpaper in the background by darkness.